Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย4

อัพเดท ss2 ตอนที่ 39 [13] ซับไทย

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องย่อ อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียงเรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องเรียกโทระออกมาจากหอก

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย จบซับไทย

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 13  สำรอง   ตอนที่ 13  สำรอง   ตอนที่ 13  สำรอง   ตอนที่ 13

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 14  สำรอง   ตอนที่ 14  สำรอง   ตอนที่ 14  สำรอง   ตอนที่ 14

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 15  สำรอง   ตอนที่ 15  สำรอง   ตอนที่ 15  สำรอง   ตอนที่ 15

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16  สำรอง   ตอนที่ 16

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 17  สำรอง ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17  สำรอง   ตอนที่ 17

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 18  สำรอง ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18  สำรอง   ตอนที่ 18

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19  สำรอง   ตอนที่ 19

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20  สำรอง   ตอนที่ 20

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21  สำรอง   ตอนที่ 21

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22  สำรอง   ตอนที่ 22

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23  สำรอง   ตอนที่ 23

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 24  สำรอง   ตอนที่ 24  สำรอง   ตอนที่ 24  สำรอง   ตอนที่ 24

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 25  สำรอง   ตอนที่ 25  สำรอง   ตอนที่ 25  สำรอง   ตอนที่ 25  สำรอง   ตอนที่ 25

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 26 จบซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 26  สำรอง   ตอนที่ 26  สำรอง   ตอนที่ 26

ลิ้งสำรอง Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 27 (1)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 27  สำรอง   ตอนที่ 27

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 28 (2)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 28  สำรอง   ตอนที่ 28  สำรอง   ตอนที่ 28

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 29 (3)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 29  สำรอง   ตอนที่ 29  สำรอง   ตอนที่ 29

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 30 (4)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 30  สำรอง   ตอนที่ 30  สำรอง   ตอนที่ 30

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 31 (5)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 31  สำรอง   ตอนที่ 31  สำรอง   ตอนที่ 31

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 32 (2)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 32  สำรอง   ตอนที่ 32  สำรอง   ตอนที่ 32

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 33 (3)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 33  สำรอง   ตอนที่ 33  สำรอง   ตอนที่ 33

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 34 (8)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 34  สำรอง   ตอนที่ 34  สำรอง   ตอนที่ 34

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 35 (9)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 35  สำรอง   ตอนที่ 35  สำรอง   ตอนที่ 35

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 36 (10)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 36  สำรอง   ตอนที่ 36  สำรอง   ตอนที่ 36

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 37 (11)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 37  สำรอง   ตอนที่ 37  สำรอง   ตอนที่ 37

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 38 (12)ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 38  สำรอง   ตอนที่ 38

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 39 (13)ซับไทย END  สำรอง   ตอนที่ 39  สำรอง   ตอนที่ 39  สำรอง   ตอนที่ 39

ลิ้งสำรอง Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ดูได้ทุกลิ้ง

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 1 

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 2

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 3

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 4

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 5

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 6

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 7

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 8

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 9

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 10

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 11

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 12

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 13

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 14

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 15

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 16

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 17

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 18

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 19

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 20

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 21

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 22

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 23

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 24

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 25

Ushio to Tora (TV) 2015 ตอนที่ 26 จบ