1

 

Naruto Shippudenตอนที่ 1-275  [พากย์ไทย] 243-479 [ซับไทย]

ย้อนกลับไปดูตอนที่ 1-300

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 301 สำรอง ตอนที่ 301 

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 302 สำรอง ตอนที่ 302

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 303 สำรอง ตอนที่ 303

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 304 สำรอง ตอนที่ 304 

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 305 สำรอง ตอนที่ 305

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 306 สำรอง ตอนที่ 306

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 307 สำรอง ตอนที่ 307

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 308 สำรอง ตอนที่ 308

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 309 สำรอง ตอนที่ 309

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 310 สำรอง ตอนที่ 310

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 311 สำรอง ตอนที่ 311

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 312 สำรอง ตอนที่ 312

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 313 สำรอง ตอนที่ 313

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 314 สำรอง ตอนที่ 314

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 315 สำรอง ตอนที่ 315

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 316 สำรอง ตอนที่ 316

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 317 สำรอง ตอนที่ 317

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 318 สำรอง ตอนที่ 318

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 319 สำรอง ตอนที่ 319

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 320 สำรอง ตอนที่ 320

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 321 สำรอง ตอนที่ 321

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 322 สำรอง ตอนที่ 322

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 323 สำรอง ตอนที่ 323

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 324 สำรอง ตอนที่ 324

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 325 สำรอง ตอนที่ 325

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 326 สำรอง ตอนที่ 326

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 327 สำรอง ตอนที่ 327

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 328 สำรอง ตอนที่ 328

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 329 สำรอง ตอนที่ 329

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 330 สำรอง ตอนที่ 330

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 331 สำรอง ตอนที่ 331

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 332 สำรอง ตอนที่ 332

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 333 สำรอง ตอนที่ 333

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 334 สำรอง ตอนที่ 334

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 335 สำรอง ตอนที่ 335

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 336 สำรอง ตอนที่ 336

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 337 สำรอง ตอนที่ 337

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 338 สำรอง ตอนที่ 338

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 339 สำรอง ตอนที่ 339

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 340 สำรอง ตอนที่ 340

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 341 สำรอง ตอนที่ 341

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 342 สำรอง ตอนที่ 342

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 343 สำรอง ตอนที่ 343

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 344 สำรอง ตอนที่ 344

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 345 สำรอง ตอนที่ 345

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 346 สำรอง ตอนที่ 346

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 347 สำรอง ตอนที่ 347

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 348 สำรอง ตอนที่ 348

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 349 สำรอง ตอนที่ 349

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 350 สำรอง ตอนที่ 350

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 351 สำรอง ตอนที่ 351

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 352 สำรอง ตอนที่ 352

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 353 สำรอง ตอนที่ 353

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 354 สำรอง ตอนที่ 354

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 355 สำรอง ตอนที่ 355

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 356 สำรอง ตอนที่ 356

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 357 สำรอง ตอนที่ 357

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 358สำรอง ตอนที่ 358

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 359สำรอง ตอนที่ 359

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 360สำรอง ตอนที่ 360

Naruto  [ซับไทย] OVA10สำรอง ตอน OVA10 สำรอง ตอน OVA10

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 361 สำรอง ตอนที่ 361

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 362 สำรอง ตอนที่ 362

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 363 สำรอง ตอนที่ 363

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 364 สำรอง ตอนที่ 364

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 365 สำรอง ตอนที่ 365

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 366 สำรอง ตอนที่ 366

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 367 สำรอง ตอนที่ 367

Naruto  [ซับไทย] ตอนที่ 368 สำรอง ตอนที่ 368

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 369 สำรอง ตอนที่ 369

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 370 สำรอง ตอนที่ 370

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 371 สำรอง ตอนที่ 371

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 372 สำรอง ตอนที่ 372

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 373 สำรอง ตอนที่ 373

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 374 สำรอง ตอนที่ 374

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 375 สำรอง ตอนที่ 375

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 376 สำรอง ตอนที่ 376

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 377 สำรอง ตอนที่ 377

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 378 สำรอง ตอนที่ 378

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 379 สำรอง ตอนที่ 379

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 380 สำรอง ตอนที่ 380

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 381 สำรอง ตอนที่ 381

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 382 สำรอง ตอนที่ 382

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 383 สำรอง ตอนที่ 383

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 384 สำรอง ตอนที่ 384

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 385 สำรอง ตอนที่ 385

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 386 สำรอง ตอนที่ 386

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 387 สำรอง ตอนที่ 387

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 388 สำรอง ตอนที่ 388

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 389 สำรอง ตอนที่ 389

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 390 สำรอง ตอนที่ 390

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 391 สำรอง ตอนที่ 391

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 392 สำรอง ตอนที่ 392

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 393 สำรอง ตอนที่ 393

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 394 สำรอง ตอนที่ 394

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 395 สำรอง ตอนที่ 395

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 396 สำรอง ตอนที่ 396

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 397 สำรอง ตอนที่ 397

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 398 สำรอง ตอนที่ 398

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 399 สำรอง ตอนที่ 399

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 400  สำรอง ตอนที่ 400

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 401 สำรอง ตอนที่ 401

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 402 สำรอง ตอนที่ 402

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 403 สำรอง ตอนที่ 403

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 404 สำรอง ตอนที่ 404

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 405 สำรอง ตอนที่ 405 สำรอง ตอนที่ 405 สำรอง ตอนที่ 405

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 406 สำรอง ตอนที่ 406 สำรอง ตอนที่ 406 สำรอง ตอนที่ 406

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 407 สำรอง ตอนที่ 407 สำรอง ตอนที่ 407 สำรอง ตอนที่ 407

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 408  สำรอง ตอนที่ 408

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 409  สำรอง ตอนที่ 409

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 410  สำรอง ตอนที่ 410

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 411  สำรอง ตอนที่ 411

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 412 สำรอง ตอนที่ 412

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 413 สำรอง ตอนที่ 413

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 414  สำรอง ตอนที่ 414

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 415 สำรอง ตอนที่ 415 สำรอง ตอนที่ 415

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 416 สำรอง ตอนที่ 416 สำรอง ตอนที่ 416

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 417 สำรอง ตอนที่ 417 สำรอง ตอนที่ 417

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 418 สำรอง ตอนที่ 418 สำรอง ตอนที่ 418

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 419 สำรอง ตอนที่ 419 สำรอง ตอนที่ 419 สำรอง ตอนที่ 419 สำรอง ตอนที่ 419

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 420 สำรอง ตอนที่ 420 สำรอง ตอนที่ 420 สำรอง ตอนที่ 420 สำรอง ตอนที่ 420

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 421 สำรอง ตอนที่ 421 สำรอง ตอนที่ 421 สำรอง ตอนที่ 421 สำรอง ตอนที่ 421

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 422 สำรอง ตอนที่ 422 สำรอง ตอนที่ 422 สำรอง ตอนที่ 422 สำรอง ตอนที่ 422

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 423 สำรอง Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 423 สำรอง ตอนที่ 423 สำรอง ตอนที่ 423 สำรอง ตอนที่ 423

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 424 สำรอง ตอนที่ 424 สำรอง ตอนที่ 424  สำรอง ตอนที่ 424 สำรอง ตอนที่ 424 สำรอง ตอนที่ 424

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 425 สำรอง ตอนที่ 425 สำรอง ตอนที่ 425 สำรอง ตอนที่ 425 สำรอง ตอนที่ 425 สำรอง ตอนที่ 425

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 426 สำรอง ตอนที่ 426 สำรอง ตอนที่ 426 สำรอง ตอนที่ 426 สำรอง ตอนที่ 426

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 427 สำรอง ตอนที่ 427 สำรอง ตอนที่ 427 สำรอง ตอนที่ 427 สำรอง ตอนที่ 427

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 428 สำรอง ตอนที่ 428 สำรอง ตอนที่ 428 สำรอง ตอนที่ 428 สำรอง ตอนที่ 428

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 429 สำรอง ตอนที่ 429 สำรอง ตอนที่ 429 สำรอง ตอนที่ 429 สำรอง ตอนที่ 429

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 430 สำรอง ตอนที่ 430 สำรอง ตอนที่ 430 สำรอง ตอนที่ 430 สำรอง ตอนที่ 430

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 431 สำรอง ตอนที่ 431 สำรอง ตอนที่ 431 สำรอง ตอนที่ 431 สำรอง ตอนที่ 431

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 432 สำรอง ตอนที่ 432 สำรอง ตอนที่ 432 สำรอง ตอนที่ 432

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 433 สำรอง ตอนที่ 433 สำรอง ตอนที่ 433 สำรอง ตอนที่ 433 สำรอง ตอนที่ 433

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 434 สำรอง ตอนที่ 434 สำรอง ตอนที่ 434 สำรอง ตอนที่ 434 สำรอง ตอนที่ 434

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 435 สำรอง ตอนที่ 435 สำรอง ตอนที่ 435 สำรอง ตอนที่ 435 สำรอง ตอนที่ 435 สำรอง ตอนที่ 435

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 436 สำรอง ตอนที่ 436 สำรอง ตอนที่ 436 สำรอง ตอนที่ 436 สำรอง ตอนที่ 436

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 437 สำรอง ตอนที่ 437 สำรอง ตอนที่ 437 สำรอง ตอนที่ 437 สำรอง ตอนที่ 437

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 438 สำรอง ตอนที่ 438 สำรอง ตอนที่ 438 สำรอง ตอนที่ 438 สำรอง ตอนที่ 438

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 439 สำรอง ตอนที่ 439 สำรอง ตอนที่ 439 สำรอง ตอนที่ 439 สำรอง ตอนที่ 439

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 440 สำรอง ตอนที่ 440 สำรอง ตอนที่ 440 สำรอง ตอนที่ 440 สำรอง ตอนที่ 440

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 441 สำรอง ตอนที่ 441 สำรอง ตอนที่ 441 สำรอง ตอนที่ 441 สำรอง ตอนที่ 441

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 442 สำรอง ตอนที่ 442 สำรอง ตอนที่ 442 สำรอง ตอนที่ 442 สำรอง ตอนที่ 442

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 443 สำรอง ตอนที่ 443 สำรอง ตอนที่ 443 สำรอง ตอนที่ 443

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 444 สำรอง ตอนที่ 444 สำรอง ตอนที่ 444 สำรอง ตอนที่ 444 สำรอง ตอนที่ 444

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 4445 สำรอง ตอนที่ 445 สำรอง ตอนที่ 445 สำรอง ตอนที่ 445 สำรอง ตอนที่ 445

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 446 สำรอง ตอนที่ 446 สำรอง ตอนที่ 446 สำรอง ตอนที่ 446 สำรอง ตอนที่ 446

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 447 สำรอง ตอนที่ 447 สำรอง ตอนที่ 447 สำรอง ตอนที่ 447 สำรอง ตอนที่ 447

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 448 สำรอง ตอนที่ 448 สำรอง ตอนที่ 448 สำรอง ตอนที่ 448 สำรอง ตอนที่ 448

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 449 สำรอง ตอนที่ 449 สำรอง ตอนที่ 449 สำรอง ตอนที่ 449

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 450 สำรอง ตอนที่ 450 สำรอง ตอนที่ 450 สำรอง ตอนที่ 450

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 451 สำรอง ตอนที่ 451 สำรอง ตอนที่ 451 สำรอง ตอนที่ 451

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 452 สำรอง ตอนที่ 452 สำรอง ตอนที่ 452 สำรอง ตอนที่ 452

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 453 สำรอง ตอนที่ 453 สำรอง ตอนที่ 453 สำรอง ตอนที่ 453

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 454 สำรอง ตอนที่ 454 สำรอง ตอนที่ 454 สำรอง ตอนที่ 454

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 455 สำรอง ตอนที่ 455 สำรอง ตอนที่ 455

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 456 สำรอง ตอนที่ 456 สำรอง ตอนที่ 456

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 457 สำรอง ตอนที่ 457 สำรอง ตอนที่ 457 สำรอง ตอนที่ 457

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 458 สำรอง ตอนที่ 458 สำรอง ตอนที่ 458 สำรอง ตอนที่ 458

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 459 สำรอง ตอนที่ 459 สำรอง ตอนที่ 459 สำรอง ตอนที่ 459

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 460 สำรอง ตอนที่ 460 สำรอง ตอนที่ 460 สำรอง ตอนที่ 460

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 461 สำรอง ตอนที่ 461 สำรอง ตอนที่ 461 สำรอง ตอนที่ 461

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 462 สำรอง ตอนที่ 462 สำรอง ตอนที่ 462 สำรอง ตอนที่ 462

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 463 สำรอง ตอนที่ 463 สำรอง ตอนที่ 463 สำรอง ตอนที่ 463

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 464 สำรอง ตอนที่ 464 สำรอง ตอนที่ 464 สำรอง ตอนที่ 464

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 465 สำรอง ตอนที่ 465 สำรอง ตอนที่ 465 สำรอง ตอนที่ 465

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 466 สำรอง ตอนที่ 466 สำรอง ตอนที่ 466 สำรอง ตอนที่ 466

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 467 สำรอง ตอนที่ 467 สำรอง ตอนที่ 467 สำรอง ตอนที่ 467

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 468 สำรอง ตอนที่ 468 สำรอง ตอนที่ 468 สำรอง ตอนที่ 468

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 469 สำรอง ตอนที่ 469 สำรอง ตอนที่ 469 สำรอง ตอนที่ 469

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 470 สำรอง ตอนที่ 470 สำรอง ตอนที่ 470 สำรอง ตอนที่ 470

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 471 สำรอง ตอนที่ 471 สำรอง ตอนที่ 471 สำรอง ตอนที่ 471

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 472 สำรอง ตอนที่ 472 สำรอง ตอนที่ 472 สำรอง ตอนที่ 472

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 473 สำรอง ตอนที่ 473 สำรอง ตอนที่ 473 สำรอง ตอนที่ 473

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 474 สำรอง ตอนที่ 474 สำรอง ตอนที่ 474 สำรอง ตอนที่ 474

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 475 สำรอง ตอนที่ 475 สำรอง ตอนที่ 475 สำรอง ตอนที่ 475

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 476 สำรอง ตอนที่ 476 สำรอง ตอนที่ 476 สำรอง ตอนที่ 476

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 477 สำรอง ตอนที่ 477 สำรอง ตอนที่ 477 สำรอง ตอนที่ 477

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 478 สำรอง ตอนที่ 478 สำรอง ตอนที่ 478 สำรอง ตอนที่ 478

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 479 สำรอง ตอนที่ 479 สำรอง ตอนที่ 479 สำรอง ตอนที่ 479

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 480 สำรอง ตอนที่ 480 สำรอง ตอนที่ 480 สำรอง ตอนที่ 480

Naruto [ซับไทย] ตอนที่ 481 (ยังไม่มา)