Full Metal Panic 2

จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องหลักๆ ตั้งแต่ภาคแรกก็ว่าด้วยเรื่องของพระเอกเป็น agent ขององค์กรลับทางการทหารที่ชื่อว่า Mithil ถูกส่งไปคุ้มกันนักเรียน ม.ปลายคนนึง (แน่นอนว่าต้องเป็นนางเอก) จากองค์กรฝ่ายชั่วร้ายที่ต้องการความสามารถพิเศษของนางเอก โดยแอคชั่นส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ จะเป็นการต่อสู้ด้วยหุ่นยนต์ที่เรียกว่า Arm Slave (AS) และเทคโนโลยีทางทหารต่างๆ ค่อนข้างเป็นสงครามแบบ real-world เลยทีเดียว

Full Metal Panic (ภาค 1) พากย์ไทย

Full Metal Panic ตอนที่ 1   สำรอง ตอนที่ 1

Full Metal Panic ตอนที่ 2   สำรอง ตอนที่ 2

Full Metal Panic ตอนที่ 3   สำรอง ตอนที่ 3

Full Metal Panic ตอนที่ 4   สำรอง ตอนที่ 4

Full Metal Panic ตอนที่ 5   สำรอง ตอนที่ 5

Full Metal Panic ตอนที่ 6   สำรอง ตอนที่ 6

Full Metal Panic ตอนที่ 7   สำรอง ตอนที่ 7

Full Metal Panic ตอนที่ 8   สำรอง ตอนที่ 8

Full Metal Panic ตอนที่ 9   สำรอง ตอนที่ 9

Full Metal Panic ตอนที่ 10   สำรอง ตอนที่ 10

Full Metal Panic ตอนที่ 11   สำรอง ตอนที่ 11

Full Metal Panic ตอนที่ 12   สำรอง ตอนที่ 12

Full Metal Panic ตอนที่ 13   สำรอง ตอนที่ 13

Full Metal Panic ตอนที่ 14   สำรอง ตอนที่ 14

Full Metal Panic ตอนที่ 15   สำรอง ตอนที่ 15

Full Metal Panic ตอนที่ 16   สำรอง ตอนที่ 16

Full Metal Panic ตอนที่ 17   สำรอง ตอนที่ 17

Full Metal Panic ตอนที่ 18   สำรอง ตอนที่ 18

Full Metal Panic ตอนที่ 19   สำรอง ตอนที่ 19

Full Metal Panic ตอนที่ 20   สำรอง ตอนที่ 20

Full Metal Panic ตอนที่ 21   สำรอง ตอนที่ 21

Full Metal Panic ตอนที่ 22   สำรอง ตอนที่ 22

Full Metal Panic ตอนที่ 23   สำรอง ตอนที่ 23

Full Metal Panic ตอนที่ 24   สำรอง ตอนที่ 24

สำรอง ภาค 1 พากย์ไทย

Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 1
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 2
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 3
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 4
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 5
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 6
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 7
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 8
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 9
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 10
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 11
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 12
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 13
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 14
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 15
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 16
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 17
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 18
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 19
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 20
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 21
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 22
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 23
Full Metal Panic Bluray Season 1 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 24

Full Metal Panic Fumoffu (ภาค 2) พากย์ไทย

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 1   สำรอง ตอนที่ 1

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 2   สำรอง ตอนที่ 2

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 3   สำรอง ตอนที่ 3

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 4   สำรอง ตอนที่ 4

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 5   สำรอง ตอนที่ 5

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 6   สำรอง ตอนที่ 6

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 7   สำรอง ตอนที่ 7

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 8   สำรอง ตอนที่ 8

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 9   สำรอง ตอนที่ 9

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 10   สำรอง ตอนที่ 10

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 11   สำรอง ตอนที่ 11

Full Metal Panic Fumoffu ตอนที่ 12   สำรอง ตอนที่ 12

สำรอง ภาค 2 พากย์ไทย

Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 1
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 2
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 3
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 4
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 5
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 6
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 7
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 8
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 9
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 10
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 11
Full Metal Panic Season 2 (พากษ์ไทย) ตอนที่ 12

Full Metal Panic The Second Raid (ภาค 3) พากย์ไทย

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 1   สำรอง ตอนที่ 1

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 2   สำรอง ตอนที่ 2

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 3   สำรอง ตอนที่ 3

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 4   สำรอง ตอนที่ 4

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 5   สำรอง ตอนที่ 5

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 6   สำรอง ตอนที่ 6

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 7   สำรอง ตอนที่ 7

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 8   สำรอง ตอนที่ 8

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 9   สำรอง ตอนที่ 9

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 10   สำรอง ตอนที่ 10

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 11   สำรอง ตอนที่ 11

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 12   สำรอง ตอนที่ 12

Full Metal Panic The Second Raid ตอนที่ 13   สำรอง ตอนที่ 13

สำรอง ภาค 3 พากย์ไทย

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 1 สำรอง ตอนที่ 1

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 2 สำรอง ตอนที่ 2

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 3 สำรอง ตอนที่ 3

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 4

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 5

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 6

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 7

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 7

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 8

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 9

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 10

Full Metal Panic Season 3 (พากย์ไทย) ตอนที่ 11

 

ภาค 3 ซับไทย

Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 13
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 12
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 11
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 10
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 9
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 8
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 7
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 6
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 5
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 4
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 3
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 2
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 1
Full Metal Panic Season 3 (ซับไทย) ตอนที่ 0

Full Metal Panic The Second Raid Ova

Full Metal Panic TSR OVA ตอน วันหยุดของกับตันเรือ